52 39 740 33 - - 52 39 674 87
Select Page

Medycyna Pracy

Badania profilaktyczne pracowników

Badania profilaktyczne

Medycyna Pracy

Lekarze Medycyny Pracy zajmują się badaniami profilaktycznymi pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne). To z tymi badaniami najczęściej kojarzymy tę specjalizację. 

Lekarze Medycyny Pracy są też właściwymi specjalistami do których udajemy się, żeby wykonać badania dla kierowców, maszynistów, uczniów i studentów, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Badania okresowe, realizowane co roku, jak i wstępne czy kontrolne, to obowiązek nakładany na pracownika, z którego realizacji rozliczany jest i pracownik, i pracodawca. 

Badania Medycyny Pracy a COVID

Badania okresowe, realizowane co roku, jak i wstępne czy kontrolne to obowiązek nakładany na pracownika, z którego realizacji rozliczany jest pracodawca. Jednak rok 2020 jest wyjątkowy jeśli chodzi o obowiązek badań okresowych. Ustawą z 31 marca 2020 roku, tzw. Tarcza antykryzysowa, wprowadzono zmiany również w zakresie badań Medycyny Pracy. W czasie zaostrzonych procedur związanych z Pandemią, pracodawca ma dwie możliwości realizowania obowiązku skierowania pracownika na badania okresowe.

– Może wystawić skierowanie na badania okresowe zgodnie z datą kiedy upływała ważność ostatniego orzeczenia i zobowiązać pracownika do wykonania badań w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

– Może skierować pracownika na badania okresowe na dotychczasowych jak dotąd zasadach, jeśli uzna, że jest to niezbędne do wykonywania przez niego obowiązków i konieczne do przeprowadzenia mimo sytuacji epidemiologicznej. Przy czym, zgodnie z wyjątkowymi przepisami, badania takie może przeprowadzić również inny lekarz, nie tylko Lekarz Medycyny Pracy

Należy pamiętać, że zawieszenie nie dotyczy badań wstępnych, niezbędnych przy zatrudnianiu pracowników oraz kontrolnych przy powrocie pracowników po okresie absencji.

Rzeczywistość czasów COVID-19 może być jeszcze przez jakiś czas z nami. Bez względu jednak na to, jak zostały uelastycznione przepisy Medycyny Pracy, konieczność badania okresowego pracowników pozostaje obowiązkiem z którego realizacji pracodawcy są kontrolowani i rozliczani. Badania takie można przeprowadzić w Przychodni GEMINI w Chojnicach. 

Treść Ustawy

Art. 12a
1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:
art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);

90) art. 39a ust. 1 pkt 6, art. 39d ust. 2, art. 39f, art. 39j, art. 39k i art. 39l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140);

art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

3.91) W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

4.92) Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także żołnierzy zawodowych, w tym również do pierwszego badania okresowego.

Należy pamiętać, że zawieszenie nie dotyczy badań wstępnych, niezbędnych przy zatrudnianiu pracowników oraz kontrolnych przy powrocie pracowników po okresie absencji.

Rzeczywistość czasów COVID-19 może być jeszcze przez jakiś czas z nami. Bez względu jednak na to, jak zostały uelastycznione przepisy Medycyny Pracy, konieczność badania okresowego pracowników pozostaje obowiązkiem z którego realizacji pracodawcy są kontrolowani i rozliczani. Badania takie można przeprowadzić w Przychodni GEMINI w Chojnicach.

 

W naszym Centrum Medycznym w Chojnicach badania diagnostyczne niezbędne lekarzowi Medycyny Pracy można wykonać zarówno ze skierowaniem od pracodawcy, z którym GEMINI ma podpisaną umowę, jak i indywidualnie przez pracownika, który wybierze GEMINI dla przeprowadzenia tych badań. Sytuacja taka jest częsta kiedy pracownik jest jednocześnie naszym Pacjentem, lub ma wykupione pakiety medyczne GEMINI, czy też naszych partnerów: PZU, Medicover, LuxMed itp. 

Takie badania są wówczas realizowane również na koszt pracodawcy, a obejmują m.in. spirometrię, badanie słuchu, badania laboratoryjne, EKG, diagnostyka bezdechu, lekarskie konsultacje specjalistyczne. Wszystko realizowane jest na miejscu w Chojnicach, według ustalonego harmonogramu co jest dużym udogodnieniem. Pracownik musi jedynie, już z kompletem wykonanych badań, udać się do wskazanego Lekarza Medycyny Pracy, z którym jego Pracodawca ma podpisaną umowę.

W naszej bazie widnieje wiele zakładów pracy z Chojnic i okolic, z którymi GEMINI ma podpisaną umowę na świadczenia z zakresu Medycyny Pracy i co roku liczba ta się zwiększa. Zachęcamy wszystkich pracodawców do podpisywania umów na badania z Medycyny Pracy z naszym Centrum Medycznym. Ze swojej strony gwarantujemy nie tylko rzetelność tych badań, ale również szybką i sprawną ich realizację, pozwalającą uniknąć długiego oczekiwania pracownika na skompletowanie pełnego zestawu badań. 

W CM GEMINI prowadzimy następujące badania z Medycyny Pracy:
– wstępne
– kontrolne
– badania lekarskie i psychologiczne kierowców, zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym
– badania lekarskie i psychologiczne maszynistów, zgodnie Ustawą o transporcie kolejowym
– badania lekarskie dla uczniów i studentów (dla osób powyżej 14 roku życia, osoby niepełnoletnie na badanie stawiają się razem z opiekunem prawnym) 

Badania z zakresu Medycyny Pracy wykonywane są na podstawie skierowań z Zakładu Pracy, Uczelni, Szkoły. 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH MEDYCYNY PRACY
 – badania laboratoryjne ( pełen zakres)
  -EKG 
 – spirometria
 – badanie słuchu (Audiometria tonalna)
 – POLIGRAFIA – diagnostyka bezdechu i chrapania

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się