Zaznacz stronę

Prawa

Pacjenta

Prawa Pacjenta

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
2. Prawo do informacji
3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
5. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
8. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
10. Prawo do opieki duszpasterskiej
11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Ponadto pacjent ma prawo

Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych ma prawo wyboru:
– w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej,
– w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – wybór placówki opieki specjalistycznej spośród wszystkich, które mają umowę z NFZ.

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:
– zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki;
– złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta;
– zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;
– skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;
– złożyć skargę do świadczeniodawcy;
– złożyć skargę do NFZ.

Szanowny Pacjencie,

Jeśli masz uwagi, możesz je przekazać naszemu personelowi.
• Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor placówki w każdy wtorek w godz. 12.00-13.00, w sprawach pilnych bez zbędnej zwłoki
• Jeśli nadal uważasz, że sprawa dalszego wyjaśnienia możesz zwrócić się do:
POW NFZ:
ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
biurowss@nfz-gdansk.pl
Tel. 58 32 18 627
Rzecznik Praw Pacjenta:
ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
infolinia: 800 190 590

Telefoniczna Informacja Pacjenta
800-190-590 (z tel. stacjonarnych jak i komórkowych)
czynna codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 18:00
To bezpłatny ogólnopolski numer infolinii, na który mogą zadzwonić wszyscy którzy chcą uzyskać szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą Praw Pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta informuje m.in. o:
• Prawach jakie przysługują pacjentom, w tym przysługujących w konkretnej opisanej przez pacjenta sprawie.
• Sposobach rozwiązania zgłaszanego problemu m.in. wskazuje praktyczne wskazówki i działania, które warto podjąć dochodząc swoich praw; instytucjach lub urzędach, do których można zgłosić skargę lub które w ramach swoich kompetencji mogą rozwiązać problem.
• Pomaga rozwiać wątpliwości odnośnie ewentualnego naruszenia praw pacjenta.
• Zasadach korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej.
• Szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej.
• Drogach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.
• Tym jak złożyć sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
• Funkcjonowaniu wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
• Możliwościach zgłaszania działań niepożądanych leków.

Adres i dane kontaktowe

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się