Zaznacz stronę

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 2 sierpnia 2023
1. Zamawiający:
ProMed Sp. z o.o.
ul. Kościerska 9, 89-600 Chojnice
NIP: 5552123329, REGON 383723670
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla pracowników ProMed Sp. z o.o. z kompetencji cyfrowych:
Czas trwania szkolenia: 6 godzin
Zakres szkolenia:
I. Moduł – Umiejętności techniczne
1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony)
2. Umiejętność korzystania z internetu
3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie
4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych umożliwiających komunikację z pacjentami ze szczególnymi potrzebami
5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami
II. Moduł – Umiejętności informacyjne
1. Kopiowanie lub przenoszenie pliku, folderu
2. Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej
3. Wyszukiwanie informacji związanych ze zdrowiem
III. Moduł – Umiejętności komunikacyjne
1. Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej
2. Korzystanie z serwisów społecznościowych
3. Telefonowanie przez internet i wideorozmowy przez internet, w tym z wykorzystaniem narzędzi dla osób ze szczególnymi potrzebami
4. Umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania, w tym dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami
IV. Moduł – Umiejętność korzystania z usług publicznych
1. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego
2. Użycie profilu zaufanego w co najmniej 1 e-usłudze
3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:
Płatność: na podstawie faktury przelewowej do 14 dni od realizacji zamówienia
Miejsce: Centrum Medyczne GEMINI, ul. Młodzieżowa 35, 89-600 Chojnice
Wymagania sprzętowe: szkolenie z wykorzystaniem zasobów zamawiającego
Termin realizacji usługi: 30.08.2023
4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:
Sposoby składania ofert:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@promedchojnice.pl
– osobiście na adres: ProMed Sp. z o.o., ul. Kościerska 9, 89-600 Chojnice
– za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 10 sierpnia 2023 roku, godz. 15.00.
Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.
Kryterium oceny ofert – cena brutto 100 % wyrażona w złotych polskich.
W ofercie należy podać cenę, która zawiera uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji zamówienia.
5. Inne:

BRAK
6. Zastrzeżenia
1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy
powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
9) Administratorem Państwa danych osobowych jest ProMed Sp. z o.o., z siedzibą przy Kościerskiej 9, 89-600 Chojnice.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@promedchojnice.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego/rozeznanie rynku tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy)
i dalej w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawymi.